Salgs- og lev.betingelser

Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne:

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Skiltefabrikken Svendborg ApS og køber imellem.

Tilbud:
Afgivne tilbud er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, med mindre andet fremgår af tilbud/aftale.
Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid ekskl. moms og i DKK.

Priser:
Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortiments ændringer. Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af offentlige afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor Skiltefabrikken Svendborg ApS indflydelse, og som indtræffer efter ordrebekræftelse.

Annullering af ordre:
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedr. ordren.
Skiltefabrikken Svendborg ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Skiltefabrikken Svendborg ApS eller ikke er kreditgodkendt.

Leveringsbetingelser:
Medmindre andet er aftalt sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Skiltefabrikken Svendborg ApS afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transport-risici.
Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.
I forbindelse med specialopgaver, hvor der f.eks. er tale om en speciel 
produktionsform eller ved et højt stk.-antal, forbeholder vi os ret til en over- eller underlevering på 10%.

Forsendelse:
Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet.
Ved ekspresforsendelser eller, hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vor normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning. Ved ordre mindre end 600,- excl. moms tillægges 80,- i ekspeditionsgebyr.

Fakturering og betaling:
Betalingsbetingelserne er 8 dages netto medmindre andet er aftalt.
Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2,0% pr. påbegyndt måned samt administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen.
Ved special produktion betales den fulde faktura i 3 rater. 1. rate betales ved afsendelse af ordrebekræftelse, 2. rate betales ved opstart af produktion mens 3. rate betales ved levering.

Anvendelse af logoer:
Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer. Skiltefabrikken Svendborg ApS kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer.

Fortrydelsesret:
Fortrydelsesret kan kun opretholdes indtil Skiltefabrikken Svendborg ApS har påbegyndt ordren.

Reklamation / annullering:
Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen.
Medmindre andet er aftalt skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Skiltefabrikken Svendborg ApS og i samme stand, som de blev modtaget.
Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.
Skiltefabrikken Svendborg ApS vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Skiltefabrikken Svendborg ApS ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

Skiltefabrikken Svendborg ApS kan ikke stilles til ansvar for skitser og korrekturer der er godkendt af kunden og som måtte indeholde fejl og/eller mangler.

Absolut reklamationsfrist:
Købers krav mod Skiltefabrikken Svendborg ApS som følge af mangler skal senest fremsættes 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan køber ikke rejse krav mod Skiltefabrikken Svendborg ApS.

Returnering:
For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt varer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur.

Ejendomsret:
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Skiltefabrikken Svendborg ApS, indtil hele købesummen evt. med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.
Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen, såsom skitser, print, billeder og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster og billedmotiver m.v.) er Skiltefabrikken Svendborg ApS´ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret.
Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Produktansvar:
For skade på person eller ting, hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabts arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende indirekte tab.

Skiltefabrikken Svendborg ApS
September 2013

 

 

Vi er klar til at hjælpe
Ring 62 21 92 00

Det er da værd at skilte med
alt det du er god til?